Warning: fopen(counter/count_4__10.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in d:\ip1\womenthai.org\www\network\autopagev4\show_page.php on line 40

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in d:\ip1\womenthai.org\www\network\autopagev4\show_page.php on line 41

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in d:\ip1\womenthai.org\www\network\autopagev4\show_page.php on line 42
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพจดหมายเปิดผนึกคัดค้านการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
         
จดหมายเปิดผนึกคัดค้านการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน    


 

จดหมายเปิดผนึกคัดค้านการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

ASEAN WATCH ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึก ระบุ 4 เหตุผล ที่ภาคประชาสังคมไทยไม่เห็นด้วยกับร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 3 ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ถึงฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)   และเลขาธิการ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาฯ กันไปเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภาคประชาสังคมในอาเซียนและองค์กรสิทธิมนุษยนชน

    

            ตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right - AICHR)   ได้ทำการยกร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Right Declaration – AHRD)  ภาคประชาสังคมของไทยได้ติดตาม และมีส่วนร่วมในกระบวนการ การประชุมปรึกษาหารือต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อย่างกระตือรือร้นและสม่ำเสมอ บนความประสงค์ที่ต้องการเห็นปฏิญญาฉบับดังกล่าวอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นหลักประกันว่ารัฐภาคีของอาเซียนจะพัฒนาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพของประชาชน และหลักการประชาธิปไตย  ดังเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่คณะกรรมาธิการ AICHR ได้ประกาศเมื่อเริ่มต้นกระบวนการยกร่างปฏิญญา AHRD

            จากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคมที่คณะกรรมาธิการ AICHR จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา  ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผู้แทนภาคประชาสังคมไทยเข้าร่วม 8 คน    โดยร่วมกับผู้แทนภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆ เสนอความเห็นเพื่อให้ร่างปฎิญญา AHRD สามารถเป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยหวังว่า ทาง AICHR จะนำข้อคิดเห็นไปปรับแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ก่อนที่จะนำเสนอร่างปฏิญญา AHRD เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐมนตรีของรัฐภาคีอาเซียนในวันที่ 27 กันยายน นี้ ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะนำสู่การรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ประเทศกัมพูชา

และเพราะเราทราบว่าร่างปฏิญญา AHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHR ที่จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณา

ของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประทศของรัฐภาคีอาเซียนไม่ได้มีการปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ ซึ่งตอบสนองต่อความคิดเห็นและเอกสารที่ภาคประชาสังคมได้นำเสนอ องค์กรภาคประชาสังคมไทยจึงขอคัดค้านร่างปฏิญญาAHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHR    ด้วยเหตุผลที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ

1) ร่างปฏิญญา AHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHR   แสดงเจตนารมณ์ และแนวคิดของการจำกัด

มากกว่าที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและและเสรีภาพของประชาชน ที่สำคัญคือ ข้อความในมาตราที่ 8 ภายใต้หมวดหลักการทั่วไป (General Principle) ที่กล่าวว่า ......สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย........ (The exercise of human rights and fundamental freedoms shall be subject only to limitations as are determined by law)  และ .........จะต้องสอดคล้องกับความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมของส่วนรวม และสวัสดิการทั่วไปของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย ( and to meet the just requirements of national security, public order, public health, public safety, public morality, as well as the general welfare of the peoples in a democratic society.)  ซึ่งจากประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาทำให้ภาคประชาสังคมห่วงกังวลว่า ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ระบุเหล่านี้จะถูกนำมาอ้างโดยรัฐ ในการลิดรอนและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน


2) ร่างปฏิญญา AHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHRสะท้อนแนวคิดของการเลือกปฏิบัติ ไม่ยอมรับ

ความหลากหลายทางและอัตตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคน อยู่ในหลายมาตรา ยกตัวอย่างเช่น ในมาตรา 19 ที่กล่าวว่าสิทธิในการสมรสและสร้างครอบครัว โดยเลือกที่จะใช้คำว่า  “หญิงและชาย” (Men and Women) แทนการใช้คำว่า “ทุกคน” (every person) ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตราอื่น ๆ ทุกมาตรา แสดงอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับและปฏิเสธสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  ในขณะที่ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักและเคารพในสิทธิในการเลือกวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลแล้ว


3)ร่างปฏิญญา AHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHR        ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิ

มนุษยชนตามที่คณะกรรมาธิการ AICHRได้เคยประกาศเป็นเจตจำนงไว้ ณ เมื่อเริ่มต้นยกร่างปฏิญญา AHRD เมื่อเปรียบเทียบร่างปฏิญญาฉบับนี้กับอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของการคุ้มครองสิทธิผู้หญิง การคุ้มครองสิทธิเด็ก การคุ้มครองสิทธิคนพิการ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การป้องกันการค้ามนุษย์ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และอื่น ๆ  จะพบสาระสำคัญที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และข้อจำกัดที่สำคัญยิ่ง คือ การระบุไว้ในแทบทุกมาตราว่า ให้การคุ้มครองสิทธิของประชาชน “เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ” (in accordance with law, as prescribed by law, in accordance with the law and penal procedure of each ASEAN member state) ย่อมเปิดโอกาสให้แต่ละรัฐไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน หรือ แม้กระทั่งหลักการที่ปรากฏในปฏิญญา AHRD

 

4) ร่างปฏิญญา AHRD ของคณะกรรมาธิการ AICHRไม่สะท้อนลักษณะเฉพาะ และภัยคุกคามที่กำลัง

เกิดขึ้นในภูมิภาค อันได้แก่ ไม่ได้รับรองสิทธิของชุมชนในการร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ระบุถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐ(non state actors)เช่น บรรษัท  อุตสาหกรรม ที่อาจจะมีการดำเนินการค้า การลงทุน ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนรวมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของภูมิภาคให้เสื่อมโทรมและสูญสิ้นไปลงอย่างรวดเร็ว

           

องค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ลงชื่อท้ายจดหมายนี้   ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกระทำก่อนที่จะมี

การรับรองร่างปฏิญญา AHRD เพื่อความมั่นใจว่าจะได้ร่างปฏิญญา AHRDที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ดังนี้ คือ

1)      ดำเนินการเพื่อยุติกระบวนการที่จะนำไปสู่การรับรองร่างปฏิญญา AHRDลงชั่วคราว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง คือ การประชุมชองรัฐมนตรีต่างประเทศ 10 ประเทศอาเซียนเพื่อพิจารณาร่างปฏิญญา AHRDในวันที่ 27 กันยายน นี้

2)      ให้ที่ประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัฐภาคีอาเซียน10 ประเทศพิจารณาอย่างใส่ใจ

จริงจัง ต่อความคิดเห็นและเอกสารข้อเสนอของภาคประชาสังคมที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือของคณะกรรมาธิการ AICHR เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

3)      กลับมาสู่กระบวนการเปิดให้มีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ

มนุษยชนอย่างทั่วถึง กว้างขวางอีกครั้ง

 

องค์กรร่วมลงนาม

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)


ASEAN WATCH , THILAND
มูลนิธิผู้หญิง
กลุ่มหญิงสู้ชีวิต
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
คณะทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยนชน
สมาคมเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตร
เครือข่ายมังกี้ลพบุรีเพื่อความหลากหลายทางเพศ
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตธรรมชาติ
กลุ่มอัญจารี
โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
CEIA
เครือข่ายชุมชน กทม.
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
มูลนิธิชีวิตไท
เครือข่ายผู้หญิงพิการ
ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (สจน.)
สมาคมม้ง

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย
สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน
มูลนิธิสร้างความเข้าใจสุขภาพผู้หญิง
เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อ
บางกอกเรนโบว์
เครือข่ายคนทำงานบ้าน
คณะทำงานวาระทางสังคม
สมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอด
สมาคมฟ้าสีรุ้ง
องค์การคนพิการสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เครือข่ายผู้หญิงอีสาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
มูลนิธิรักษ์ไทย
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรมอ่าน 737 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนจะส่งเสริมคุ้มครองผู้หญิงได้อย่างไร
 อาเซียนภาคประชาสังคมที่ประเทศบรูไน
 สานสันติชายแดนใต้และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
 ประชาคมอาเซียน กับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
 การคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับผู้หญิงในอาเซียน

ติดต่อ ๒๙๕ จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ โทร. ๐๒-๔๓๓-๕๑๔๘, ๐๒-๔๓๕-๑๒๔๖ สนับสนุนโดย UNwomen และ CIDA