Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker
จดหมายข่าว
  • จดหมายข่าวผู้หญิง
ชวนอ่าน
  • กองทุนผู้หญิง
  • สื่อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิผู้หญิง
เครือข่ายผู้หญิง
  • เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ

เสียงผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่

con13ในระหว่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างคร่ำเคร่ง เพื่อให้ทันเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อยู่ในขณะนี้ พลเมืองผู้มีความตื่นตัวทางการเมืองย่อมต้องให้ความสนใจติดตามความเป็นไปต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และผู้หญิงในฐานะประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศก็ได้จับจ้องมองดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกฎหมายสูงสุดฉบับใหม่อย่างมิให้คลาดสายตา ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่วมกันจัดเวที เสียงผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเชิญเครือข่ายสตรีจาก 5ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มสตรีจากจังหวัดชายแดนใต้) ร่วมกันพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตรา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ผลจากการประชุมตลอดสองวัน พอจะสรุปได้ว่า ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย และเครือข่ายสตรีทั้งห้าภูมิภาค มีความห่วงไยต่อประเด็นในรัฐธรรมนูญ 2 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศโดยตรง ส่วนกลุ่มที่สองเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มแรกซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศนั้น ขบวนผู้หญิงฯต้องการให้ระบุในมาตรา 34 ว่า ชาย หญิง และบุคคลทุกเพศสภาพ มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน  ในมาตรา 44 ที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสนอให้ระบุใน (2) เพิ่มเติมว่า “และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศ ตลอดจนป้องกันแก้ไขเยียวยาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต้องให้ผู้กระทำผิดหรือจำเลยมีหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง”  ในส่วนของสิทธิพลเมือง มาตรา 46 ให้ระบุว่า ครอบครัวทุกรูปแบบ  ในมาตรา 62 ที่เกี่ยวกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการตรากฎหมายและการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้เพิ่มหนึ่งวรรคที่ระบุว่า “การมีส่วนร่วมของพลเมืองตามมาตรานี้ต้องมีสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน” เช่นเดียวกับในมาตรา 65 ซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ก็จะต้องกระทำ โดยการมีส่วนร่วมของพลเมืองต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่นกัน

เครือข่ายผู้หญิงยังยืนยันให้ระบุระบบสัดส่วนหญิงชายที่เท่าเทียมกัน ในมาตราที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ มาตรา 76 ที่ระบุสัดส่วนเพศใดเพศหนึ่งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในบัญชีรายชื่อนั้นต้องมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศหญิงและชายสลับกันทั้งบัญชี และมาตราที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณากำหนดให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นในหมวดการปฏิรูปทั้งหมด รวมถึง สิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรบริหารท้องถิ่น สมัชชาพลเมืองซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากองค์ประกอบที่หลากหลายจากพลเมืองในท้องถิ่น… ในมาตรา 207, 225, 229, 259, 270,  271, 279 (วรรคสุดท้าย), 284 (6) ,285 (2) , 295 (5) ,291 (5)  และ ในมาตรา 89 ให้คงไว้ซึ่งงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาผู้หญิงในทุกด้าน

กลุ่มที่สองซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายผู้หญิง คำนึงถึงสัดส่วนการใช้สื่อเพื่อภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (มาตรา 50) ส่วนในเรื่องการศึกษา พลเมืองย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาจนถึงขั้น อุดมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  พร้อมกันนี้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการการศึกษาอบรมสิทธิมนุษยชน (ม.52) ในส่วนของสิทธิการจ้าง รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน ต้องคำนึงถึงเพศสภาพ (ม.57) เป็นต้น

ความพยายามที่จะจับจ้องและติดตามการร่างรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กฎหมายสูงสุดของประเทศคำนึงถึงมิติด้านเพศสภาพมากขึ้นนั้น จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงจะนำพาสังคมไปสู่ความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

Share

The Anti-Abuse Soundcheck

เนื่องจากปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมากถึงชั่วโมงละ 3 รายในปัจจุบัน มีสาเหตุหลักมาจากการที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

มูลนิธิผู้หญิง และ บริษัท เดนท์สุพลัส ได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้หาหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด ด้วยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ผ่านการนำเสนอแคมเปญ “The Anti-Abuse Soundcheck” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมขอความร่วมมือจากทุกคนในสังคมให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากแนวคิดหลักของแคมเปญนี้ ทางบริษัท เดนท์สุ พลัส ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็ก นำช่วง Soundcheck (การเช็คระบบเสียงรอบทิศทาง) ก่อนการฉายภาพยนตร์ มาใช้ในการรณรงค์ โดยการเปลี่ยนเสียงที่เปิดรอบทิศทางให้กลายเป็น “เสียงที่เกิดจากความรุนแรง” เพื่อสื่อให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความรุนแรงต่างๆนั้นอยู่ใกล้ตัวเราแค่เอื้อมมือ แม้เราจะมองไม่เห็น แต่เราสามารถสังเกตได้ด้วยเสียง

ซึ่งแนวคิดนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ผ่านเสียงในชีวิตจริง ให้ผู้ชมได้สัมผัส พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันเช็คเสียงที่เกิดจากความรุนแรงใกล้ตัว และบอกถึงช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่พบเหตุเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที

 

Share

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ปฏิญญาอาเซียนเรื่องสิทธิมนุษยชนจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้หญิงได้อย่างไร

event31-1-56

Activity Date:  Thu, 2013-01-31 09:00

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง 

ปฏิญญาอาเซียนเรื่องสิทธิมนุษยชนจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้หญิงได้อย่างไร

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ห้องประชุม โรงแรมวิคทรี พหลโยธินซอย ๓จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ 

Women’s Caucus Thailand

สนับสนุนโดย SEA Women’s Caucus,  UNwomen & CIDA

……………………………………………………… Read More »

Share

งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

10decem2555

มูลนิธิผู้หญิง ร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ แอ๊คชันเอดส์ และองค์กรเครือข่าย จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในภาคใต้และความรุนแรงต่อผู้หญิง ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และยังเป็นโอกาสระลึกถึงพี่สาว น้องสาวของเราที่กำลังเผชิญความรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน โดยเฉพาะพี่น้องผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำรงชีวิตภายใต้ความหวาดกลัวจากความขัดแย้งทางอาวุธและได้สูญเสียผู้เป็นที่รักในครอบครัว ต้องประสบความยากลำบากในการดำรงอยู่ รวมทั้งตระหนักร่วมกันถึงผู้หญิงที่ได้ต่อสู้และสูญเสียชีวิตจากการพิทักษ์ปกป้องสิทธิและเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ว่าจะเกิดในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะกระทำโดยสมาชิกในครอบครัว บุคคลในสังคม เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ต่างลัทธิความเชื่อ ล้วนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชีวิต และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของผู้หญิง และการสร้างสังคมที่สันติสุข รวมทั้งละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิงในการดำรงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ Read More »

Share

มูลนิธิผู้หญิงเผยคู่ครองช่วยกันทำงานบ้านไม่ถึง 1% ผู้หญิงเป็น ส.ส.-ผู้บริหารยังน้อย

 

e0b980e0b8aae0b8a7e0b899e0b8b2e0b8a3e0b988e0b8b2e0b887-e0b89ee0b8a3e0b89a-2553-1

มูลนิธิผู้หญิงจัดเสวนาถกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนชี้ไทยขาดเครื่องมือเพื่อให้ความเสมอภาคเกิดผลทางปฏิบัติ เผยยังมีการกีดกันคู่ครองช่วยกันทำงานบ้านไม่ถึง 1% ผู้หญิงเป็น ส.ส.-ผู้บริหารยังน้อย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มูลนิธิผู้หญิงจัดงานเสวนา “การสื่อสารสาธารณะกับกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน” โดยมีตัวแทนจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆและผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน กับรูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารสาธารณะ Read More »

Share

สิทธิและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

 

woman02

ความรุนแรงในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กว่า 8 ปีมาแล้ว สร้างความสูญเสียมากมายมหาศาล มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 5,000 คนบาดเจ็บกว่า 10,000 คน แนวทางเชื่อมประสานสันติภาพนับวันยิ่งมืดมิดไร้ทางออก ไร้แสงสว่าง กระนั้น ก็ยังมีเสียงเล็กๆในพื้นที่ เสียงผู้หญิงที่ต้องอยู่อยากลำบากเมื่อลูกชาย สามี พ่อ ล้วนตายจากไปและทิ้งภาระมากมายให้รับผิดชอบ 

เสียงประชาชนนับวันยิ่งส่งเสียงดัง คือ สันติภาพ และการมีส่วนร่วมเยียวยาแก้ไข เพราะปัญหายิ่งนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน  โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ระหว่างกันยังมีปัญหามาก ความเข้าใจเชิงลึกยังมีต่อกันสูง  เหมือนคำถามที่ว่าวันนี้   "ทำไมต้องยิงครู ?"   Read More »

Share
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in d:\ip1\womenthai.org\www\wp-includes\post-template.php on line 167